IL-BZONN TAT-TIELET PARTIT

 

Minn John Zammit — Leader Alleanza LiberaliForsi mhux kulhadd jaf li f’Malta hawn partit gdid liberali bl-isem ta’ Alleanza Liberal-Demokratika Malta, bejn ghax ghad ilu mwaqqaf minn Novembru 2006 u bejn ghax ghadu qed jirriorganizza l-ufficcju u l-istruttura tal-partit Alleanza Liberali

da l-aktar ghax kemm ilu mwaqqaf dejjem sab bojkott kontra tieghu mill-media Maltija tant li l-attivitajiet li organizza, jew kull meta baghat xi stqarrija ghall-media, ma gabu xejn u ghalhekk ghal hafna dan lanqas biss jeżisti.
Tghidu imma xi skop hemm li l-media Maltija taghmel dan? Kull min qed jara kif qed ti
żvolgi s-sitwazzjoni politika, l-iktar bir-riżultat tal-ahhar elezzjoni generali tat-8 ta’ Marzu, induna li l-partiti l-kbar tilfu l-maggoranza ta’ 50% + 1 vot. U din ghalihom hija tragedja ghax kif issa ndunaw, bil-partiti żżghar, avolja dawn ma tellghux membru Parlamentari, iż
da xorta hadu d-daqqa li ma kinux qed jistennew ghax issa t-tnejn, l-MLPN, b’tal-ahhar li beda jsejjah lilu nnifsu GonziPN, jinsabu mdendlin b’1,500 vot u biex jaqa’ l-Gvern ta’ GonziPN ma jrid xejn.
L-istess gara fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ Gunju 2004. Il-partiti l-kbar l-MLP u l-PN ma gabux il-50% u anzi bis-sahha tal-voti li gabu l-Alternattiva Demokratika, li allura ghal ftit ma tellghux siggu fil-Parlament Ewropew, komplew taw daqqa taht
żaqq il-partiti l-kbar li sa anke gabu riżultat kontra li xtaqu tal-PN — jigifieri ta’ ż
ewg membri Parlamentari Ewropej ghall-PN u tlieta ghall-MLP. Dan sar meta kienu tal-PN li qalu li dahhlu lil Malta fl-Unjoni Ewropea (avolja jien nghid li bis-sahha ta’ Dom Mintoff li dhalna ghax waqqa’ l-Gvern ta’ Alfred Sant ghax kieku “bye bye EU”.
Allura ahna tal-Alleanza Liberali issa t-tama taghna hi li l-poplu Malti,peress li dhalna fl-Unjoni Ewropea, jibda jitghallem li fil-Parlament Ewropew mhux hemm biss shab tal-PN, l-EPP, u tal-MLP, il-PES, hemm i
żda hemm diversità akbar bhal-Liberali li ahna nirrappreż
entawhom f’Malta. Il-leader taghhom Graham Watson kien gie jiltaqa’ mieghi u l-kumitat taghna, l-ALDM.
Issa l-Liberali fl-Ewropa ghandhom 104 membru Parlamentari u allura kemm tal-EPP (shab il-PN) u kemm is-Socjalisti (shab l-MLP) biex jghaddu xi ligi mill-Parlament Ewropew bilfors iridu l-voti tal-Liberali inkella ghalxejn. Jerga’ tal-Greens (shab l-Alternattiva li ghandhom mal-50 MEP) generalment jivvutaw mal-Liberali u s-Socjalisti u allura shab tal-PN generalment ma tghaddix taghhom.
Issa ma’ dawn hemm tal-lemin estrem (il-Faxxisti — din mhix kelma pasta
ża iżda kelma ta’ sistema politika u m’ghandniex ghalfejn naghmlu libelli jekk insemmuha jew nikkundannawhom ghax din hija sistema li też
isti fil-Parlament Ewropew), hemm il-Komunisti, hemm ix-xettici u b’kollox seba’ gruppi.
Il-poplu Malti ghalhekk ghandu b
żonn li jitghallem bid-diversità u t-tipi differenti ta’ gruppi politici li jeżistu fl-Unjoni Ewropea u jitghallem jivvota differenti. Hekk, per eż
empju, ahna l-Maltin nghidu biex ma nhallux il-bajd kollu f’qoffa wahda biex jekk jigri xi haga ma nitilfux kollox.
I
żda ahna nżidu wkoll li jekk il-Maltin u l-Ghawdxin iridu veru jgibu u jakkwistaw dak kollu li huwa importanti ghal pajjiżna fl-elezzjoni tas-6 ta’ Gunju li gej ghandhom jaraw li s-sitt siggijiet li se jkunu allokati ghal Malta jitqassmu ghall-inqas f’erba’ gruppi: jigifieri 2 fl-EPP shab il-PN, 2 fil-PES, shab l-MLP, wiehed fil-Liberali, shabna tal-Alleanza Liberal-Demokratika u iehor fil-Greens, shab tal-Alternattiva Demokratika. B’hekk inkunu nistghu naghmlu lobbying fl-akbar erba’ gruppi tal-Parlament Ewropew biex dawn jappoggaw lill-pajjiż
na.
Barra minn hekk nahsbu biex intellghu almenu
żewg membri Parlamentari nisa Maltin minn fost is-sitta. Issa naf li s-sitt wiehed ghadu mhux ikkonfermat minhabba li jonqos ir-ratifikar tal-Ftehim ta’ Lisbona mill-Irlanda, iż
da nistghu fl-elezzjoni nivvutaw biex intellghu sitta fuq kwota ta’ sitt siggijiet mill-ewwel u dak li jigi s-sitt wiehed jiehu postu malli l-Irlanda tirratifika t-trattat u b’hekk ma nergghux naghmlu elezzjoni ohra.
Ghal dawk interessati jkunu jafu aktar dwar l-Alleanza Liberal-Demokratika Malta jistghu jew jidhlu fil-website: http://www.freewebs.com/liberalalliance, jew jibaghtu e-mail lil jpzammit@di-ve.com jew mensra@maltanet.net jew icemplu: 21690365, 99459714, 99449157, 79056852 jew jirrikorru 60A, Triq id-Dejqa, (kantuniera ma’ Triq it-Teatru) Valletta VLT 1436 kull nhar ta’ Sibt mill-10.00 a.m. ’il quddiem. Granet ohra l-ufficcju jiftah skont l-esigenzi, specjalment bl-appuntament peress li qed isiru l-preparamenti ghall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u allura l-kandidat taghna jkun jew qed jaghmel door to door jew inkella jiltaqa’ mal-kostitwenti kemm fl-istess ufficcju jew f’postijiet ohra.

About alleanzaliberali

I am a journalist since 1965 in Malta and in London (with the Labour Weekly - 1985) and since 2000 in Brussels and other countries mostrly in the European Parliament. Have office at Valletta and since 2006 I have founded the Alleanza Liberali (Malta's Liberal Party) Have been candidate for the European Parliament elections of 2004 and 2009 and have been active in politics with the Labour Party of Malta and UK before I changed to Liberal Democrat.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s